Podmienky používania aplikácie ZIMNÁ ÚDRŽBA

I. Základné ustanovenia

1. Mobilná aplikácia Zimná údržba (ďalej len „aplikácia“) je používateľský aplikačný program mesta Košice, prostredníctvom ktorého sa užívateľ môže zaregistrovať za účely uzatvorenia príkaznej zmluvy na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice (ďalej len „príkazná zmluva“), a ktorý je nevyhnutný na plnenie niektorých zmluvných povinností podľa príkaznej zmluvy.

2. Vlastníkom a poskytovateľom aplikácie je Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 (ďalej len „poskytovateľ“).

3. Užívateľom aplikácie (ďalej len „užívateľ“) môže byť len fyzická osoba (v postavení nepodnikateľa). Bezprostredne po inštalovaní aplikácie je užívateľovi prístupná len úvodná funkcionalita umožňujúca zaregistrovanie užívateľa (registračný formulár). Ďalšie funkcionality sú užívateľovi prístupné až po zaregistrovaní sa, resp. po uzatvorení príkaznej zmluvy.

4. Užívateľ sa po inštalácii aplikácie nestáva jej majiteľom, iba získava od poskytovateľa oprávnenie k jej osobnému a nekomerčnému používaniu.

II. Zaregistrovanie užívateľa, prístup k aplikácii, vygenerovanie príkaznej zmluvy

1. Užívateľ, ktorý má záujem spolupracovať s poskytovateľom pri vykonávaní zimnej údržby  na základe príkaznej zmluvy, je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane prístupového hesla, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať užívateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu ďalšie funkcionality aplikácie, resp. túto užívateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že užívateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje. Odoslaním registračného formulára poskytovateľovi vyslovuje užívateľ bezpodmienečný súhlas s týmito podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať.

2. Prístup k aplikácii je podmienený zadaním správneho prístupového hesla užívateľa; zadanie správneho prístupového hesla užívateľa je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia aplikácie. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Heslo používateľa je neprenosné, užívateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá jemu alebo inej osobe (vrátane poskytovateľa) vznikla ich zneužitím.

3. Ak si zaregistrovaný užívateľ vyberie úsek chodníka a uvedie údaje nevyhnutné pre uzatvorenie príkaznej zmluvy, aplikácia vygeneruje návrh príkaznej zmluvy. Užívateľ je povinný návrh zmluvy podpísať do troch pracovných dní od jej vygenerovania v systéme, a to osobne v sídle poskytovateľa (Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice) po overení identifikačných údajov užívateľa platným preukazom totožnosti. Počas tejto doby je vybraný úsek chodníka rezervovaný v prospech užívateľa a nie je prístupný pre ostatných užívateľov. Ak užívateľ v uvedenej lehote nepodpíše príkaznú zmluvu, poskytovateľ je oprávnený rezerváciu vybraného úseku chodníka zrušiť, čím sa sprístupní pre ostatných užívateľov. Užívateľ berie na vedomie, že nemá nárok na uzatvorenie príkaznej zmluvy a poskytovateľ aj bez uvedenia dôvodu je oprávnený odmietnuť uzatvorenie príkaznej zmluvy.

III. Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ si je vedomý, že spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplnil v registračnom formulári, budú uchovávané na základe plnenia zmluvných a zákonných povinností poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu užívateľa jeho osobné údaje, okrem prípadu, ak by bola poskytovateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť. Ustanovením tohto bodu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov na základe príkaznej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom.

2. Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle poskytovateľa:

https://www.kosice.sk/mesto/ochrana-osobnych-udajov.

IV. Pravidlá používania aplikácie

1. Užívateľ je oprávnený používať aplikáciu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami, príkaznou zmluvou a pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.

2. Užívateľ sa zaväzuje používať aplikáciu výlučne pre vlastné potreby. Užívateľ nie je oprávnený aplikáciu ani jej časť ďalej odplatne alebo bezodplatne poskytovať tretím osobám.

3. Užívateľ sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti aplikácie, ani sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom aplikácie šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, príkaznou zmluvou, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Užívateľ vo výlučnom rozsahu zodpovedá za obsah údajov, prenášaných v rámci aplikácie, vrátane informácií a súborov; uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov poskytovateľovi resp. iným osobám.

V. Práva poskytovateľa

1. Poskytovateľ má právo odobrať prístup užívateľovi a zrušiť jeho registráciu, ak užívateľ viacnásobne porušil povinnosť podpísať vygenerovaný návrh príkaznej zmluvy podľa čl. II bodu 3.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto podmienky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť aplikáciu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup užívateľa k aplikácii.

3. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom aplikácie patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

4. Poskytovateľ má právo zasielať užívateľovi správy a oznámenia v rozsahu určenom príkaznou zmluvou.

VI. Obmedzenie zodpovednosti za škodu

1. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu (vrátane ušlého zisku), ktorú svojou činnosťou prostredníctvom aplikácie (vedome alebo z nedbanlivosti) spôsobil. Tým nie je dotknutá zodpovednosť podľa príkaznej zmluvy.

2. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými užívateľom,
  • škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných užívateľom prostredníctvom aplikácie,
  • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla,
  • škodu spôsobenú zmenou týchto podmienok, pozastavením alebo zmenou aplikácie, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu užívateľovi zo strany poskytovateľa.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poskytovateľa a užívateľa týmito podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19.10.2020 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s čl. V bodom 1.

V Košiciach dňa 19.10.2020